แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2566  (10 กรกฎาคม 2566)

https://drive.google.com/file/d/1wrDqgrRxYn-MxXUSm6HklTrak6IWQBvu/view?usp=drive_link

----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว พ.ศ. 2565 - 2566  (23 ธันวาคม 2565)

----------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  (21 พฤศจิกายน 2565)

----------------------------------------------------------------------------------

แนวทางและตัวอย่างแผน ปภ. อำเภอและ อปท. พ.ศ. 2564 - 2570  (7 กันยายน 2565)

แนวทางอำเภอ

แนวทางอปท.

ตัวอย่างแผน อปท. 2564-2570 ฉบับแก้ไข

----------------------------------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลสาธารณภัย 10 ปี จังหวัดราชบุรี  (7 มิถุนายน 2565)

>> ดาวน์โหลด <<

ฐานข้อมูลสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดราชบุรี  (8 สิงหาคม 2565)

>> ดาวน์โหลด <<

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดราชบุรี

>> ดาวน์โหลด <<

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี (6 มิถุนายน 2565)

>> ดาวน์โหลด <<

 ----------------------------------------------------------------------------------

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/
 

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย พ.ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี (20 พฤษภาคม 2565)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1172/2565 เรื่อง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี (25 มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี (5 เมษายน 2565)

 

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี (28 มีนาคม 2565)

 

 

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1172/2565 เรื่อง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดราชบุรี (25 มีนาคม 2565)

 

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2565 (9 กุมภาพันธ์ 2565)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รอบที่ 1/2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (7 กุมภาพันธ์ 2565)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ.2564-2565 (23 ธันวาคม 2564)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว จังหวัดราชบุรี ปีพ.ศ.2564-2565 (16 ธันวาคม 2564)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดราชบุรี (13 ธันวาคม 2564)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 (15 ธันวาคม 2564)

ดาวน์โหลด 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Powerpoint นำเสนอแผน ปภ. อำเภอและอปท. พ.ศ.2564 - 2570 (9 กันยายน 2564)

ดาวน์โหลด

 ----------------------------------------------------------------------------------

แนวทางและตัวอย่างแผน ปภ. อำเภอและอปท. พ.ศ.2564 - 2570 

(23 สิงหาคม 2564)

ตัวอย่างแผน อปท. 2564-2570 ฉบับแก้ไข .. ( 12 ตุลาคม 2564)

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมเตรียมจัดทำร่างแผนปภ. พ.ศ.2564 - 2570 

(6 กรกฎาคม 2564)

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัย 2564 

(9 มิถุนายน 2564)

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

1. แผนเผชิญเหตุอุทกภัย พ.ศ.2564
2. พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พ.ศ.2564
3. บัญชีศูนย์พักพิง พ.ศ.2564
4. บัญชีเครื่องจักรกล พ.ศ.2564 
(22 มิถุนายน 2564)

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย พ.ศ.2564 (22 มิถุนายน 2564)

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2564 (12 พฤษภาคม 2564)

ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รอบที่ 3/2564 

ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง

รายละเอียดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงฯจังหวัดราชบุรี

แบบสำรวจความคืบหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงฯ

ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 

ดาวน์โหลดข้อมูลจากพื้นที่ 21 เมษายน 2564

(7 เมษายน 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค กรณีพื้นที่เสี่ยงมาก 

"16 อปท. ได้แก่ ทม.ท่าผา/ ทต.ทุ่งหลวง/ อบต.ด่านทับตะโก/ อบต.เบิกไพร/ อบต.ปากช่อง/ อบต.รางบัว/ อบต.แพงพวย/ อบต.บ้านคา/ อบต.บ้านบึง/ อบต.ยางหัก/ อบต.หนองกระทุ่ม/ อบต.ห้วยยางโทน/ อบต.อ่างหิน/ อบต.เตาปูน/ อบต.ธรรมเสน และ อบต.น้ำพุ"

ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL

ดาวน์โหลดข้อมูลจากพื้นที่ 7 เมษายน 2564

(5 เมษายน 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  ดาวน์โหลด..

(29 มีนาคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  ดาวน์โหลด..

(29 มีนาคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ครั้งที่ 2/2564 

หนังสือนำส่ง ดาวน์โหลด..

ไฟล์ EXCEL ดาวน์โหลด..

ตารางสรุป ดาวน์โหลด..

(12 มีนาคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง ปี 2564  ดาวน์โหลด..

(2 มีนาคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค รอบที่ 1/2564 

ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง..

ดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL..

(19 มกราคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2564  ดาวน์โหลด..

(27 มกราคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปี 2564  ดาวน์โหลด..

(19 มกราคม 2564)

----------------------------------------------------------------------------------

            **~~~~ Happy New Year 2021 ~~~~** 

----------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลด..

(8 ธันวาคม 2563)

--------------------------------------------------------------------------------------

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด..  

(3 ธันวาคม 2563)

----------------------------------------------------------------------------------

จังหวัดปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลด..  

(3 ธันวาคม 2563)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลด..  

(3 ธันวาคม 2563)

----------------------------------------------------------------------------------

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด..  

(9 พฤศจิกายน 2563)

----------------------------------------------------------------------------------

แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด..  

(22 ตุลาคม 2563)

----------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย พื้นที่อำเภอจอมบึง ดาวน์โหลด..

(16 ตุลาคม 2563)

 ---------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ กอปภ.จังหวัดราชบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย

พื้นที่อำเภอปากท่อ ดาวน์โหลด..  

(16 ตุลาคม 2563)

 ----------------------------------------------------------------------------------

แผนการปฏิบัติงานและแผนงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ดาวน์โหลด..  

(9 ตุลาคม 2563)

---------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ดาวน์โหลด..  

(8 กรกฎาคม 2563)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. จังหวัดราชบุรี 2563 (21 มกราคม 2563)

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการปรับปรุงแผนฯ  ดาวน์โหลด...

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการการปรับปรุงการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงฯ  ดาวน์โหลด…   

ร่างแผนฯ 63

  -----------------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุภัยแล้งฯ 2563 จังหวัดราชบุรี   ดาวน์โหลด...

(15 มกราคม 2563)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเขตภัยพิบัติฯ 2562 จังหวัดราชบุรี   ดาวน์โหลด...

(15 มกราคม 2563)

 -----------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดราชบุรี  ดาวน์โหลด..

 -----------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม 2562  

ดาวน์โหลด..  (19 มิถุนายน 2562)

    คำสั่งจังหวัดราชบุรี จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม 2562  ดาวน์โหลด..

    แผนเผชิญเหตุการป้องกันและแก้ไชปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม 2562  ดาวน์โหลด..

 -----------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562   ดาวน์โหลด.. (26  มีนาคม 2562)

------------------------------------------------------------------------------

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2562 (6 มีนาคม 2562)

    หนังสือจังหวัด  เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2562   ดาวน์โหลด..

      คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ฯ  2562  ดาวน์โหลด..

      คำสั่งจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ฯ 2562   ดาวน์โหลด..

      แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง 2562  ดาวน์โหลด..

  

-----------------------------------------------------------------------------

  จัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม ปี พ.ศ.2561 (6 มีนาคม 2562)

     หนังสือจังหวัด  ดาวน์โหลด..

     พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ฯ และประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย 2561  ดาวน์โหลด..

     ไฟล์เอกสารที่ต้องจัดทำส่งจังหวัด ดาวน์โหลด..

 

----------------------------------------------------------

การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 หนังสือจังหวัด  ดาวน์โหลด..

    กรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ  ดาวน์โหลด..

    บทที่ 1  ดาวน์โหลด..

----------------------------------------------------------

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  ดาวน์โหลด..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดทำแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ปีงบประมาณ 2562 

   หนังสือจังหวัด   ดาวน์โหลด..

   กรอบแนวทางการจัดทำแผนฯ ถนน ปงม.2562  ดาวน์โหลด..doc   ดาวน์โหลด..pdf  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานฯ .doc  ดาวน์โหลด..

แบบรายงานฯ .pdf  ดาวน์โหลด..

------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม  จังหวัดราชบุรีปี 2561

ครั้งที่  1/2561   วันที่  7  สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด..

ครั้งที่  2/2561   วันที่  6  กันยายน 2561  ดาวน์โหลด..

-----------------------------------------------------------------------------------------------

แผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดราชบุรี  2561   ดาวน์โหลด..

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

หนังสือ  ที่ รบ 0021/ว.11317   เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2561   ดาวน์โหลด..

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

หนังสือคำสั่งจังหวัดราชบุรี  ที่  1094/2561  เรื่อง  ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดราชบุรี

และแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดราชบุรี   ดาวน์โหลด

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2560)  ดาวน์โหลด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  พ.ศ.2558  (ฉบับทบทวน  พ.ศ.2559)  ดาวน์โหลด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี  พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หนังสือ  ที่ รบ 0021/ว17767  เรื่อง  การสำรวจแหล่งน้ำที่มีขนาดมากกว่า  2 ไร่ 

                   -   เอกสารประกอบ   ดาวน์โหลด

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ  ที่ รบ 0021/ว11953  เรื่อง  จัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและโคลนถล่ม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ดาวน์โหลด

       -   หนังสือกรม ปภ.   ดาวน์โหลด

     -  แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  โคลนถล่ม ปี 2560    ดาวน์โหลด

     -  คำอธิบายแบบฟอร์มสำรวจ  ดาวน์โหลด 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หนังสือ  ที่ รบ 0021/ว 7182   เรื่อง  การทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ  พ.ศ.2558 และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2560    ดาวน์โหลด

    -  ต้นแบบและแนวทางการจัดทำแผนการป้องกันฯ ของอำเภอ  ดาวน์โหลด

    -  ต้นแบบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  ของ อปท.   ดาวน์โหลด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ  ที่ รบ 0021/ว 23480   

     เรื่อง  ปรับปรุงข้อมูลเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานสาธารณภัยของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     ดาวน์โหลด   แบบสำรวจข้อมูลเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และเครื่องมืออุปกรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศจังหวัดราชบุรี  

เรื่อง  เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

        1)  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤศจิกายน  2559    ดาวน์โหลด

        ๒)  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  2559    ดาวน์โหลด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย  จังหวัดราชบุรี  2559  ดาวน์โหลด

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   กำหนดส่งข้อมูล  9  กันยายน  2559

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอโพธาราม

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอปากท่อ

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอบ้านโป่ง

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอวัดเพลง

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอสวนผึ้ง

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอเมืองราชบุรี

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอจอมบึง

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอดำเนินสะดวก

ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอบางแพ

 ดาวน์โหลด   ข้อมูล อปพร. อำเภอบ้านคา